جارو استخر
اسکیمر استخر

برند : IML اسپانیا

سر جارو استخر سری Evolution

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

برس شستشو استخر

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

برگ گیر استخر

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

برگ گیر استخر

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ

برس دیواری استخر

ساخت کشور : کوکیدو هنگ کنگ