زانو غلافدار (یکسردنده با حلقه فلزی ) سایز 50 ، 63