کلر استخر
بهترین سیستم گندزدایی
🎧 🎧 همراهان عزيز ميراب آرين شما میتوانید مطلب زیر در رابطه با بهترین سیستم گندزدایی را در قالب پادکست آموزشي ArianPoolCast024 بشنويد: https://mirabarian.com/wp-content/uploads/2019/05/ArianPoolCast024.mp3 بیایید یک واقعیت اساسی را روشن کنیم: کلردر حال حاضر یک جز اساسی و اصلی در سیستم گندزدایی آب استخر است و باقی خواهد ماند.کلر یک اکسیدکننده و یک گندزدای خوب [...]
شیمی-آب

میراب آرین

کلر استخر

میراب آرین