دنیای پیچیده ORP

orp

مفهوم ORP به معنی پتانسیل کاهش اکسیداسیون یا پتانسیل اکسایش و کاهش، کمی پیچیده است.

معمولا ORP با مقدار ضدعفونی کننده موجود در آب اشتباه گرفته می شود؛ در صورتی که این تعریف درست نیست.در واقع ORP قدرت اکسیدکنندگی تمام مواد شیمیایی موجود در آب می باشد که بر حسب mV بیان می گردد.لازم به ذکر است که ضدعفونی کننده( گندزدا)تنها ماده شیمیایی اکسیدکننده موجود در آب نمی باشد: در قدرت اکسیداسیون آب،در صورتی که ضدعفونی کننده در آن باشد، باید سهم اکسیدکنندگی سایر مواد شیمیایی نیز در نظر گرفته شود.

البته باید در نظر داشت که برخی از مواد شیمیایی در آب اکسیدکننده نیستند—در حقیقت، آنها به عنوان عوامل کاهش دهنده طبقه بندی می شوند، به این معنی که آن ها قدرت اکسیدکنندگی آب را کاهش می دهند. ORP در نهایت توسط جنگ بین اکسید کننده و کاهش دهنده تعیین می شود.

به همین دلیل،ORP مقدار مستقیم غلظت گندزدا نمی باشد بلکه تاثیر خالص وکلی تمام موادشیمیایی موجود در آب است.

 در یک استخر مواد شیمیایی زیادی وجود دارد. برخی از این مواد به عمد توسط متصدیان استخر یا به صورت غیر عمد توسط شناگران، آب باران، پرندگان و سایر موجودات زنده اضافه شده است.صدها یا هزاران ماده شیمیایی آلی و معدنی در استخر وجود دارد.

 

آیا ORP می تواند با قواعد کلی تعیین گردد؟

وجود هرگونه ماده شیمیایی در آب در مقدار ORP تاثیرگذار است.همانگونه که اشاره شد، دسته ای از مواد شیمیایی وجود دارند که می توانند اکسید کنند و دسته­ای کاهش دهند.تاثیر هرکدام بر ORP در صورتی که نوع و غلظت آن مشخص باشد، می تواند محاسبه شود.

این محاسبات نیاز به سری الکتروشیمیایی (جدول1) که قدرت اکسایش یا کاهش نسبی گونه های شیمیایی مختلف را بیان می کند، دارند.یک مثال ساده می زنیم. 

orp

سری الکتروشیمیایی را ببینید.نمک را در نظر بگیرید(NaCl سدیم کلرید)  که از یک اتم سدیم(یون +Na) و یک اتم کلر(یونCl) تشکیل شده است.با توجه به جدول، سدیم در طبیعت کاهنده می باشد در حالی که کلر اکسیدکننده است.قدرت نسبی سدیم در کاهش بیشتر از یون کلرید در اکسایش است(سدیم منفی تر است،2.71mV-، یون کلرید مثبت است 1.36mV+).بنابراین اضافه کردن نمک باعث کاهش مقدار ORP می گردد.

سیانوریک اسید نیز به طور چشمگیری بر ORP تاثیر می گذارد.در مطالعات ما،تقریبا 6mv کاهش به ازای هر 10 ppm سیانوریک اسید مشاهده شده است.

در نهایت، شاید بزرگترین اثر شناخته شده و اثبات شده بر ORP، مربوط به pH آب می باشد.

در برخی مطالعات، به ازای هر واحد افزایش pH حدود 70-80 mV کاهش مشاهده شده است.به عنوان مثال، به ازای یک واحد کامل افزایش pH میزان ORP حدود 70-80  mv کمتر می گردد.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید