021-41572

کلینر Cleaner-clear-CL-20

چسب و کلینر upvc

کلینر برای برداشتن روغن، چربی و کثیفی از روی سطح لوله استفاده می شود .

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید