زانو UPVC چسبی

اتصال زانویی UPVC برای تغییر جهت دادن به اندازه ۹۰ یا ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد که خود شامل زانوی قائم ۹۰ درجه UPVC – زانوی ۴۵ درجه UPVC – زانوی روپیچ و توپیچ ۹۰ درجه یا چپقی UPVC و زانوی روپیچ توپیچ ۴۵ درجه  UPVC می باشد.

زانویی قائم ۹۰ درجه

اتصالی است که برای تغییر جهت به اندازه ۹۰ درجه در لوله کشی از آن استفاده می شود. این زانویی UPVC هم به صورت چسبی ،یکسر داخل دنده و دوسر داخل دنده موجود است .

زانویی ۴۵ درجه

همانند زانویی قائم ۹۰ درجه UPVC برای تغییر جهت لوله ، با انحراف ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد .در لوله کشی فاضلاب در مواردی که تغییر جهت و انحراف ۹۰ درجه ای لوله کشی به وسیله زانویی 90 درجه UPVC احتمال ایجاد گرفتگی در لوله را افزایش می دهد با استفاده از اتصال دو عدد زانویی ۴۵ درجه UPVC و یک عدد مغزی شعاع انحنای تغییر جهت بیشتر می شود .این  زانوی UPVC هم به صورت چسبی ،یکسر داخل دنده و دوسر داخل دنده موجود است

زانو چپقی چسبی

اتصال زانویی برای تغییر جهت دادن به اندازه 90 درجه مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصال به صورت چسبی می باشد .