021-41572

سایت گلاس ( Sight glass )

سایت گلاس ( Sight glass )

لوله ای شفاف که در جهت رویت سیال فرآیندی یا سایر اجزای داخل لوله مورد استفاده قرار می گیرد .

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید