کلرزن خطی استخر Off Line

کلرزن خطی استخر Off Line

کلرزن استخر

✔️کلرزن Off Line به صورت مستقیم در مسیر قرار نمیگیرد بدین صورت که ورودی آب کلرزن آب تصفیه نشده استخر توسط فیلتر می باشد و خروجی کلرزن بعد از گرمایش آب وارد استخر میشود

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید